PCI

 
תשלום דמי-חבר לתנועת מאבק סוציאליסטי
 

באמצעות טופס זה ניתן לשלם דמי-חבר לתנועת מאבק סוציאליסטי. אם טרם הצטרפתם ואתם מעוניינים להעביר תרומה, תוכלו לעבור לטופס התרומות כאן – ואם אתם מעוניינים להצטרף, ניתן ליצור קשר עוד היום באמצעות אתר המאבק. אם אינך חבר/ת התנועה ובטעות העברת תשלום באמצעות הדף הזה, אין מה לדאוג, התשלום ייחשב כתרומה לכל דבר.

יש לבחור את סכום דמי-החבר הרצוי כפי שסיכמת עם הגזבר/ית. מערכת הסליקה היא מאובטחת והתשלום ייגבה מדי חודש באופן קבוע, אך תוכלו להחליט להפסיקו בכל שלב. אם אתם כבר משלמים דמי-חבר בדרך זו ומעוניינים לבטל או לשנות את גובה הסכום, צרו קשר עם הגזבר/ית.

 
תשלום דמי חבר
תשלום דמי-חבר בסך ש"ח לחודש
 
תרומה נוספת לקופת המאבק
בנוסף לדמי החבר אני רוצה להעביר תרומה חד-פעמית בסך    ₪.